PORADY DO KAS

Ważne informacje

KASY FISKALNE ONLINE

 • kasy fiskalne ONLINE są w sprzedaży od 6 maja 2019.

          Poniżej przedstawiamy harmonogram w jakich terminach i jakie grupy podatników zostaną objęte obowiązkiem wymiany urządzeń w pierwszej kolejności:

 • od 01.07.2020 – świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • od 01.01.2021 – świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, świadczenie usług budowlanych, świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, świadczenie usług prawniczych, świadczenie usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
 • to zupełnie nowy rodzaj kas i drukarek fiskalnych, których głównym celem będzie bezpośrednia transmisja za pomocą Repozytorium z Centralnym Rejestrem Kas. Urządzenia te przekazywać będą między innymi zarejestrowaną sprzedaż, raporty dobowe, różnego rodzaju zdarzenia a także informacje o wykonanym przeglądzie technicznym,
 • komunikacja z Repozytorium odbywać się będzie za pomocą sieci Ethernet lub bezprzewodowo przez GSM (zasięg telefonii komórkowej),
 • nowe typy urządzeń nie będą posiadały zarówno kopii papierowej jak i elektronicznej zapisywanej obecnie na karcie SD. Obecnie użytkownik miał dostęp do kopii paragonów. W nowym typie urządzeń kopie te zostaną zastąpione pamięcią chronioną znajdującą się w urządzeniu, do której użytkownik będzie miał dostęp tylko z zewnątrz, komunikując się przez dostępne interfejsy takie jak np. USB czy RS232,
 • zniknie obowiązek drukowania raportów dobowych, pozostanie jednak konieczność wykonania takiego raportu, bez konieczności wydruku,
 • urządzenia ONLINE będą miały możliwość przesyłania paragonów w formie elektronicznej (e-paragon) na prośbę klienta, obowiązek wydruku jednak pozostanie,
 • wspólny protokół komunikacyjny dla wszystkich terminali i kas fiskalnych ONLINE (nie dotyczy drukarek fiskalnych). Wszystkie dostępne terminale na rynku będą mogły współpracować z dowolnym modelem kasy fiskalnej,
 • NIE BĘDZIE obowiązku zgłaszania instalacji kas ONLINE do Urzędu Skarbowego jak to jest obecnie. Nowe urządzenia podczas fiskalizacji łączyć się będą z Repozytorium kas i w ten sposób zgłaszać, uzyskując również podczas fiskalizacji numer ewidencyjny,
 • nowe przepisy dopuszczają możliwość aktualizacji urządzeń zainstalowanych na rynku. Aktualizacje odbywać się będą automatycznie, nowe wersje oprogramowania pobierane będą z serwerów producentów. Tak więc oprogramowanie będzie mogło być modyfikowane, a nie tak jak dotychczas pozostawało bez zmian do końca cyklu życia kasy. Zaletą takiego rozwiązania może być np. dodawanie nowych funkcjonalności, czy dostosowania do kolejnych zmian przepisów.
 • jeśli nie są Państwo zobligowani harmonogramem wymiany kas w latach 2020r. – 2021r. przedstawionym powyżej, urządzenia dotychczasowe z kopią papierową tzw. dwurolkowe jak i z kopią elektroniczną, można użytkować do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej, która najczęściej pozwala pracować 1830 dni roboczych – ok. 5 lat od fiskalizacji,
 • według projektu obecnie dostępne urządzenia z kopią papierową można zakupić i ufiskalnić do końca sierpnia 2019r., użytkować natomiast do zapełnienia pamięci fiskalnej około 5 lat – nie będzie możliwości wymiany pamięci fiskalnej,
 • obecnie dostępne urządzenia z kopią elektroniczną można zakupić i ufiskalnić do końca 2022r., użytkować do zapełnienia pamięci fiskalnej około 5 lat – nie będzie możliwości wymiany pamięci fiskalnej,
 • zniknie obowiązek drukowania raportów dobowych, pozostanie jednak konieczność wykonania takiego raportu, bez konieczności wydruku,
 • urządzenia ONLINE będą miały możliwość przesyłania paragonów w formie elektronicznej (e-paragon) na prośbę klienta, obowiązek wydruku jednak pozostanie,
 • wspólny protokół komunikacyjny dla wszystkich terminali i kas fiskalnych ONLINE (nie dotyczy drukarek fiskalnych). Wszystkie dostępne terminale na rynku będą mogły współpracować z dowolnym modelem kasy fiskalnej,
 • NIE BĘDZIE obowiązku zgłaszania instalacji kas ONLINE do Urzędu Skarbowego jak to jest obecnie. Nowe urządzenia podczas fiskalizacji łączyć się będą z Repozytorium kas i w ten sposób zgłaszać, uzyskując również podczas fiskalizacji numer ewidencyjny,
 • nowe przepisy dopuszczają możliwość aktualizacji urządzeń zainstalowanych na rynku. Aktualizacje odbywać się będą automatycznie, nowe wersje oprogramowania pobierane będą z serwerów producentów. Tak więc oprogramowanie będzie mogło być modyfikowane, a nie tak jak dotychczas pozostawało bez zmian do końca cyklu życia kasy. Zaletą takiego rozwiązania może być np. dodawanie nowych funkcjonalności, czy dostosowania do kolejnych zmian przepisów.
 • przez Repozytorium rozumie się system teleinformatyczny, prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, którego zasadniczym celem jest odbieranie i gromadzenie danych przekazywanych przez kasy rejestrujące i komunikacja z kasami rejestrującymi w zakresie niezbędnym do ich konfiguracji oraz realizowanie innych zadań dla celów kontrolnych i analitycznych. Technicznie Repozytorium zostało zorganizowane jako zespół współpracujących ze sobą komponentów i składa się z części chmury Azure (Azure WebApi i Azure Event Hub) oraz Serwera CPD zlokalizowanego w CIRF (Centrum Informatyki Resortu Finansów),
 • Serwer CPD – serwer na który docelowo trafiają wszystkie wysyłane dokumenty z kas/drukarek, ten serwer realizuje fiskalizację i inne komendy,
 • Azurechmura Azure, przez którą przechodzi główny ruch sieciowy pomiędzy urządzeniami a Serwerem CPD. Składa się dwóch elementów: Azure WebApi i Azure Event Hub,
 • Azure WebApi – wydzielona logicznie część chmury Azure, z której urządzenie fiskalne otrzymuje polecenia np. zmiana harmonogramu komunikacji, zmiana ustawień, żądanie wysłania dodatkowych dokumentów, itp.,
 • Azure Event Hub – wydzielona logicznie część chmury Azure, przez które urządzenie fiskalne wysyła dokumenty* ze swojej pamięci chronionej do Serwera CPD.
  * -przez dokumenty wygenerowane przez urządzenie fiskalne rozumie się paragony, faktury, raporty, zdarzenia, itp. – wszystko co zostało
  zapisane w pamięci chronionej,
 • urządzenie fiskalne – urządzenie fiskalne np. kasa, drukarka fiskalna, specjalna kasa, itp.,
 • harmonogram Event Hub – określa częstotliwość wysyłki danych przez Azure Event Hub,
 • harmonogram WebApi – określa częstotliwość komunikacji z Azure WebApi.

     Z punktu widzenia kasy wyróżnia się trzy kanały komunikacyjne z Repozytorium (REPO):

 • Repo_CPD – kanał sterujący związany z operacjami fiskalnymi (np. fiskalizacja),
 • Repo_WA (Azure WebApi) – kanał sterujący związany z pobieraniem rozkazów dla kasy,
 • Repo_EH (Azure Event Hub) – kanał do przekazywania danych pochodzących z kasy.

ABC ZAKUPU KASY FISKALNEJ

 • wybór powinien być przemyślany a kasa fiskalna dopasowana do rodzaju prowadzonej działalności, wymagań i oczekiwań.
 • można odliczyć w całości podatek VAT,
 • kasę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu,
 • od podatku VAT można dodatkowo odliczyć kwotę w wysokości 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.11.2008r.) – od 01.05.2019 dotowane są tylko kasy ONLINE.

ABC FISKALIZACJI

 • zalecamy dużo wcześniejszy zakup kasy fiskalnej – nawet ok. miesiąca – pozwoli to Państwu na zapoznanie się z kasą i jej możliwościami w tzw. „trybie szkoleniowym” – bez fiskalizacji,
 • należy wcześniej zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy o tym , że będą się Państwo fiskalizować – min. 1 dzień przed fiskalizacją,
 • wpisana data w formularzu zgłoszeniowym jest datą nieprzekraczalną – przynajmniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem kasę należy zafiskalizować. Można to zrobić wcześniej – lecz nigdy później – taką usługę wykonuje nasz autoryzowany serwis kas fiskalnych,
 • pierwszą sprzedaż należy wykonać w wyznaczonym terminie – nie wcześniej,
 • w terminie do 7 dni od fiskalizacji należy złożyć „Powiadomienie Podatnika O Miejscu Instalacji Kasy” – wg prawa odpowiada za to podatnik.
 • tak – należy ją zgłosić do swojego Urzędu Skarbowego za pomocą dostarczonego w książce serwisowej formularza.
 • nie – w momencie zakupu kasa pracuje w tzw. „trybie szkoleniowym”, tzn. nie zapisuje danych do pamięci fiskalnej. Dopiero fiskalizacja uruchamia pamięć fiskalną. To data fiskalizacji jest datą istotną dla Urzędu Skarbowego – a nie data zakupu kasy fiskalnej.
 • dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dokumentów kasowych czas ten wynosi 5 lat.

ZMIANA STAWEK VAT

            Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących Dz.U. 2019 poz. 816 Podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób

 • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

 • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

 • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

 • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

 • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

 • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

            § 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

RAPORTY FISKALNE

 • wykonywany jest po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Wykonywanie raportów dobowych jest obowiązkowe i wiąże się z zapisem całej sprzedaży pod daną datą do pamięci fiskalnej. Jeśli wykonanych zostanie więcej raportów dobowych tego samego dnia, to obydwa raporty dobowe zostaną zsumowane na raporcie miesięcznym,
 • jeśli w danym dniu nie było sprzedaży to nie ma obowiązku wykonywania raportu dobowego,
 • jest raportem zerującym czyli w dniu następnym rozpoczynamy sprzedaż od zera,
 • musi być wykonany minimalnie jeden raz i nie ma zapisu co do ilości raportów dobowych z jednego dnia,
 • każda kasa fiskalna posiada ograniczoną ilość raportów dobowych i zgodnie z przepisami minimalna ilość takich raportów powinna zapewnić 5 lat ciągłej pracy kasy fiskalnej – czyli około 1830 raportów dobowych wykonywanych codziennie, lecz jeśli raporty dobowe nie są wykonywane każdego dnia, to żywotność pamięci fiskalnej wydłuża się.
 • wykonywany po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, jednak najwcześniej pierwszego dnia następnego miesiąca. Wykonywanie raportu miesięcznego jest obowiązkowe ale data jego wykonania nie jest ściśle określona,
 • kasa fiskalna daje możliwość wyboru miesiąca, za który chcemy wykonać raport i teoretycznie taki raport można wykonać kilka miesięcy później. Należy jednak pamiętać, że raporty miesięczne należy wykonywać i w razie kontroli skarbowej udostępnić je. Jeśli korzystamy z usług biura księgowego, to taki raport musi zostać przekazany do rozliczenia każdego miesiąca.
 • nie wykonuje się.

SERWIS KASY FISKALNEJ

 • pierwszy przegląd techniczny kasy rejestrującej powinien być wykonany nie później niż 2 lata od daty fiskalizacji kasy. Termin ten, jaki i każdego kolejnego przeglądu kasy rozpoczyna nowy dwuletni okres dla wykonania następnego obowiązkowego przeglądu,
 • wykonywanie przeglądu technicznego co roku jest tańsze i wpływa na przedłużenie żywotności kasy fiskalnej a także pozwala uniknąć rozbieżności podczas kontroli skarbowej i tym samym uchronić przed karą finansową,
 • wielu producentów kas uzależnia wydłużenie gwarancji na urządzenia fiskalne pod rygorem wykonywania co roku przeglądów technicznych.
 • brak wykonanego w terminie przeglądu technicznego traktowane jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi i możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe,
 • konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu dotykają przede wszystkim korzystających z ulgi przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej,
 • jeśli w okresie do 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży podatnik nie zgłosi kasy do wykonania przeglądu technicznego musi on zwrócić odliczoną lub otrzymaną kwotę za zakup kasy fiskalnej,
 • rozliczenie musi być dokonane bez wezwania z Urzędu Skarbowego.
 • obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej wykonuje się okresowo najpóźniej co 2 lata,
 • obowiązek wykonania przeglądu technicznego wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących.

 • wykonywanie przeglądu technicznego co roku jest tańsze i wpływa na przedłużenie żywotności kasy fiskalnej,
 • wielu producentów kas uzależnia wydłużenie gwarancji na urządzenia fiskalne pod rygorem wykonywania co roku przeglądów technicznych.
 • pilnowanie terminu wykonania przeglądu technicznego należy do obowiązków podatnika a nie serwisu,
 • przy zbliżającym się terminie przeglądu należy powiadomić właściwy serwis,
 • obowiązkiem serwisu jest wykonanie przeglądu technicznego,
 • z naszej strony dzień wykonania przeglądu będzie ustalony w dogodnym czasie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 • nie ma możliwości wykonania wstecznego przeglądu i wynika to z przepisów ustawy o podatku VAT.

 • zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obligatoryjnego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot,
 • zgodnie z art. 111 ust. 6ka ustawy o VAT za brak poddania kasy fiskalnej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis Naczelnik Urzędu Skarbowego nakłada na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł,
 • szansą na uniknięcie sankcji karno-skarbowych związanych z niedotrzymaniem terminu obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej jest złożenie do Urzędu Skarbowego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

ODCZYT KASY FISKALNEJ

 • wykonywany jest po zakończeniu działalności gospodarczej przez Serwisanta, pod którego opieką jest zamykana kasa. Drukowana jest wtedy cała sprzedaż jaka była prowadzona na kasie fiskalnej,
 • wydruk zawiera wszystkie raporty dobowe z podsumowaniem,
 • fakt zamknięcia działalności gospodarczej należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, który wyznaczy termin odczytu,
 • na wyznaczony termin musi zgłosić się osoba zamykająca działalność i Serwisant,
 • odczyt powinien być dokonany w obecności urzędnika Urzędu Skarbowego, ale ze względu na to, że jest to czasochłonna czynność Urzędy Skarbowe wymagają dostarczenia wydrukowanego z kasy fiskalnej odczytu do wglądu,
 • obowiązkiem podatnika jest dostarczenie książki serwisowej,
 • nawet po zakończeniu działalności gospodarczej Urząd Skarbowy może ukarać podatnika jeśli ten nie wykonywał wcale lub w wyznaczonych ustawowo terminach przeglądów technicznych kasy fiskalnej,
 • Urząd Skarbowy dokumentuje fakt przeprowadzenia odczytu kasy fiskalnej Protokołem Odczytu i wyrejestrowuje ją z Urzędu Skarbowego i kasa fiskalna zostaje zamknięta.

Projekt i Realizacja: